Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 5th Avenue:

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod tussen 5th Avenue en de klant.
 2. Een geplande afspraak is pas definitief indien de klant een bevestigingsmail heeft ontvangen en een aanbetaling heeft gedaan via de online agenda.
 3. Nieuwe afspraken kunnen online gemaakt worden of telefonisch. Bij alle behandelingen vragen wij om een aanbetaling. Herhaalafspraken kunnen met uitzondering in de salon gemaakt worden.
 4. Je dient direct af te rekenen na de behandeling. Dit kan contant of per pin.

Artikel   2 – Annulering van een behandeling

 1. Indien de klant is verhinderd voor een geplande afspraak, meldt de klant dit zo spoedig mogelijk telefonisch: 077 4008 408 of via ons email adres: info@fifth-avenue.nl. Zo kunnen wij je plaats reserveren voor een klant op de wachtlijst. Annulering via Whatsapp, Instagram, Facebook of andere Social Media kanalen worden niet in behandeling genomen.
 2. Bij annuleringen binnen 24 uur voorafgaand de behandeling behouden wij ons recht om de aanbetaling in te houden en annuleringskosten in rekening te brengen. De annuleringskosten bedragen 50% van de overeengekomen behandelingskosten. De aanbetaling word verrekend met de annuleringskosten.
 3. Indien de situatie zich voordoet als in artikel 3.2 ontvangt de klant een factuur, welke binnen 7 dagen betaald moet worden. Indien de klant de annuleringskosten niet (tijdig) betaald, zal de klant een nieuwe afspraak worden geweigerd.
 4. Indien de klant 5-10 minuten later dan de afgesproken tijd op de geplande afspraak verschijnt, behouden wij ons recht om, indien mogelijk, de verloren tijd in te korten op de behandeling en het volledige bedrag in rekening te brengen.
 5. Indien de klant 10 minuten of later dan de afgesproken tijd op de geplande afspraak verschijnt, behouden wij ons recht de afspraak te annuleren en 50% van de behandelkosten in rekening te brengen.

Artikel   3 – Aanbiedingen

 1. Een cadeaubon van 5th Avenue kan worden ingewisseld voor alle diensten en producten en het saldo is gedurende onbepaalde tijd geldig. Een cadeaubon kan niet ingewisseld worden voor contant geld. 5th Avenue is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van een cadeaubon. Het tegoed van een cadeaubon kan enkel worden opgenomen bij inlevering van de cadeaubon met de unieke cijfercode.

Artikel   4 – Betalingen

 1. De vermelde prijs voor behandelingen en producten zijn inclusief 21% BTW en eventuele andere heffingen.
 2. Indien de klant een aanbetaling doet voor een dienst bij 5th Avenue, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van 5th Avenue. Aanbetalingen worden op geen enkele manier teruggestort en kan enkel worden omgezet in een tegoed wat gebruikt kan worden voor een andere dienst of product.
 3. Het tegoed van een aanbetaling blijft maximaal 12 maanden geldig.
 4. Een product ruilen of geld terug geldt binnen 14 dagen na aankoop van het product op vertoon van de bon . Het artikel dient ongebruikt en in de originele en onbeschadigde verpakking te zitten.
 5. Indien de klant niet of niet volledig betaald en 5th Avenue genoodzaakt is incassomaatregelen te treffen, komen alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke voor rekening van de klant.
 6. Bij een online aanbetaling worden er €0,29 cent boekingskosten in rekening gebracht welke voor de klant haar rekening is.

Artikel   5 – Wijziging en annulering van de behandeling door 5th Avenue

 1. In geval van onmacht is 5th Avenue gerechtigd om een geplande afspraak te annuleren. De aanbetaling blijft in dit geval staan en zal worden verrekend bij de eerstvolgende afspraak.

Artikel   6 – Aansprakelijkheid

 1. 5th Avenue verklaard hierbij dat alle diensten binnen 5th Avenue door goed vakmanschap zal worden uitgevoerd.
 2. Mocht de klant een (na)behandeling wensen die volgens 5th Avenue niet verantwoord is, behoud 5th Avenue zijn recht om deze (na) behandeling te weigeren.
 3. 5th Avenue is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade met opzet of schuld is te verwijten.
 4. 5th Avenue is niet aansprakelijk voor ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de door ons verstrekte nazorg instructies, door medicatie, lichamelijke aandoeningen of door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Indien 5th Avenue aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de schade ten alle tijden beperkt tot het bedrag van de behandeling dat in rekening is gebracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. 5th Avenue is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant.

Artikel   7 – Prijzen

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. 5th Avenue vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website

Artikel 8 – Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. De klant voorziet 5th Avenue vóór de eerste behandeling, dan wel voor aanvang, van alle noodzakelijke gegevens en gegevens die noodzakelijk zijn de behandeling zorgvuldig te laten uitvoeren.
 2. 5th Avenue neemt persoonlijke gegevens op in haar dossier. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
 3. 5th Avenue is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Geheimhouding vervalt indien 5th Avenue is verplicht om informatie aan derden te verschrikkelijk, op grond van een wettelijke bepaling of wettelijke uitspraak.
 5. 5th Avenue verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Om je afspraken in te plannen
 • Om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • Om je te bellen of mailen met betrekking tot jouw geplande afspraken

5th Avenue bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzamelt. De klant heeft recht om gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 9 – Huisregels

 1. De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na meerdere herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft 5th Avenue het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 2. Om alle rust te behouden verzoeken wij om alleen naar de geplande afspraak te komen. Indien de klant niet alleen op de afspraak kan verschijnen zijn wij hier graag van op de hoogte.
 3. Tijdens behandelingen verzoeken wij de telefoon op “stil” te zetten. Werknemers van 5th Avenue werken uiterst geconcentreerd en kunnen schrikken van onverwachte harde telefoongeluiden.
 4. Huisdieren zijn niet toegestaan.

Artikel 10 – Diefstal en beschadiging

 1. 5th Avenue meldt diefstal te allen tijde bij de politie. 5th Avenue behoud daarbij haar recht toegang van de klant te weigeren. In onze salon zijn beveiligingscamera’s aanwezig.
 2. 5th Avenue heeft het recht een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigd.

Artikel 11 – PMU en GGD certificering

 1. Klant is verplicht te melden indien zij in het verleden PMU heeft laten zetten. Verschijnt de klant op haar afspraak zonder dat dit gemeld is en kan zij niet behandeld worden, behouden wij ons recht om 50% van de geplande behandelkosten in rekening te brengen.
 2. 5th Avenue is GGD gecertificeerd. Dit houd in dat wij het bewijs in handen hebben dat wij werken volgens de GGD richtlijnen en wij voldoen aan de hoogste normen voor hygiëne en veiligheid.
 3. Inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen. 5th Avenue werkt met hoogwaardige pigmenten die voldoen aan de eisen van de Voedsel en Waren Autoriteit. Klant heeft ten alle tijden het recht om op te vragen welke producten er tijdens de behandeling word gebruikt.
 4. Raakt de klant zwanger na het ondergaan van de eerste PMU behandeling, dan vervalt helaas de nabehandeling.
 5. De nabehandeling van een PMU afspraak, dient bij voorkeur binnen 6 tot 8 weken, maar uiterlijk binnen 10 weken na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle behandelingen na 12 weken zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief (in overleg).

Artikel 12 – Klachten

 1. Indien een klant een klacht heeft over een product of behandeling dient deze zo spoedig mogelijk, schriftelijk te worden vermeld via info@fifth-avenue.nl 5th Avenue zal zo spoedig mogelijk response geven.
 2. Indien de klacht gegrond is zal 5th Avenue zo snel mogelijk een passende oplossing voorstellen aan de klant. Indien klant en 5th Avenue niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan het geschil worden voorgerecht aan de bevoegde rechter of mediator.
 3. Klachten dienen gemeld te worden binnen 48 uur.
 4. Service behandelingen n.a.v. een klant vind plaats binnen 7 dagen, anders vervalt het recht op service.